תנאי שימוש ומדיניות הפרטיות

תנאי שימוש ומדיניות הפרטיות

הסכמה
אנא קרא/י את התנאים בעיון רב, נא להימנע משימוש באתר שבדומיין arielhayom.com (להלן – "אתר") במידה ואינך מסכים/מה להם. עצם השימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים בו, מהווה את הסכמתך המלאה לתנאי השימוש, קריאת תכני האתר וכן כל שימוש שתעשה/י באתר מעידים על הסכמתך לכל תנאי השימוש כאמור.
מובהר כי תנאי השימוש חלים בין אם הנך גולש לאתר ו/או עושה שימוש בשירותיה, באמצעות מחשבך ו/או באמצעות אפליקציה ו/או בטלפון הנייד האישי וכיו”ב.

בעלות
האתר לרבות, כל התכנים, הקבצים, סימני המסחר וכל חומר אחר המופיע בהם הינו בבעלות הבלעדית של בעל האתר ומלוא זכויות הקניין הנן שלו בלבד. אין להעתיק, להפיץ או להציג את התכנים והחומרים המופיעים באתר אלא בהסכמתו מראש ובכתב. בעל האתר רשאי לשנות על פי שיקול דעתה הבלעדי, את עיצובו של האתר ו/או מבנהו ו/או תכניו ו/או להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר, חלקם או כולם, ואף לסגור את האתר, ו/או לשנות את תנאי שירות אלה, ו/או כל היבט אחר באתר גם בלא הודעה מראש. המשתמש/ת מוותר/ת בזאת על כל טענה ו/או דרישה בהקשר זה. על אתר זה יחולו לכל דבר ועניין דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע והכרוך בשימוש באתר זה באופן ישיר או עקיף, יהא בבתי משפט המוסמכים במחוז ירושלים

השימוש בתכנים, הקבצים ובמידע המופיע באתר

הנך מצהיר ומתחייב כי השימוש שתעשה במידע, במאמרי ובתכני האתר (להלן – “התוכן”) הוא לשימוש אישי ופרטי שלך בלבד. אינך רשאי לאפשר שימוש או להעביר את תוכנו או להרשות שימוש כלשהו בתוכן, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצדדים שלישיים.
הנך מתחייב, כי התוכן של האתר, לא ישמש אותך למטרות מסחריות או עסקיות כלשהן וכן הנך מתחייב לעשות שימוש חוקי בלבד באתר ושירותיו על פי כל דין, שלא לפגוע באתר ובבעליו, ולמעט שימוש פרטי ואישי, אין להעתיק, לשנות, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תוכנו של האתר וכל תוכן אחר שהתקבל באמצעותו, או הועלה לאתר, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע. בנוסף, אין להעניק רישיונות עבור, ליצור עבודות הנגזרות מתוך, להעביר או למכור כל תוכן, מידע, תוכנה או שירותים שהושגו מהאתר.
מובהר כי השירות והמידע באתר מוצע לציבור הרחב “כמות שהוא" – “As Is” בעל האתר לא יישא באחריות להתאמת השירות לצורכי המשתמש. ולא יישא באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג באתר על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג’. ולא יישא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש ו/או לכל צד ג’ כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש באתר ובתכניו, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות, לרבות יישומי אינטרנט.
הנך מצהיר/ה כי ידוע לך כי התוכן באתר מועבר AS-IS כפי שהם. העושה שימוש במידע ובתכנים המופיעים באתר ו/או כפי שנשלחו לו על ידי בעל האתר, עושה זאת על אחריותו/ה המלאה והבלעדית ולא תהיה לו/ה כל תביעה, דרישה ו/או טענה, מכל סוג שהוא, כלפי בעל האתר ו/או מי מטעמו.
המידע הנמסר באתר אינטרנט זה הינו מידע כללי ואינפורמטיבי בלבד, ויכול לשמש כמקור מידע לגולשים באתר בלבד. אין להציג מידע זה ו/או תשובות הניתנות במסגרת אתר אינטרנט זה, בפני כל גוף או גורם חיצוני ואין להסתמך עליהם לכל צורך אחר.

הגבלת אחריות
בעצם השימוש באתר ו/או שירותיו הנך מסכים/מה לכך כי בעל האתר לא יישא באחריות לכל נזק או פגיעה ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא, שייגרמו לך כתוצאה מפנייה לבעל האתר ו/או כתוצאה משימוש ו/או מהסתמכות על התוכן והשירותים המוצעים באתר ו/או אשר נשלחו למשתמש ע”י בעל האתר ו/או שהגישה אליהם מתאפשרת דרך האתר ו/או כתוצאה מהפסקת השירות. לא תהיה לך כל טענה בגין אבדן נתונים ו/או תוכנות שהיו ברשותו ו/או בגין הפרעות במהלך השימוש באתר. הנך פוטר/ת את בעל האתר ולא תהיה לך או למי מטעמך כל טענה בגין הסתמכותו/ה על המידע שפורסם באתר /או מידע אשר הגיע אליו מאת בעל האתר ו/או שהגישה אליו מתאפשרת דרך האתר ובעל האתר לא תישא באחריות כלפי המשתמש ו/או כלפי כל צד ג’ בנוגע למידע שפורסם באתר ו/או בנוגע לכל מידע שנשלח לו/ה ע”י בעל האתר ו/או מי מטעמו.

קישורים לאתרים אחרים

באתר זה קיימים קישורים לאתרים מחוץ לאתר בעל האתר. קישורים אלה ניתנים מטעמי נוחות .האתרים המקושרים אינם תחת שליטה של בעל האתר. ובעל האתר אינו אחראי לתכנים של כל אתר מקושר או כל קישור הכלול באתר מקושר, או לכל שינויים או עדכונים לאתרים כאלה והיא אינה אחראית לכל נזק שעשוי להיגרם עקב הפניה לאתרים אלה ו/או עקב הסתמכות על תוכניהם. אתרים אלו יכולים להיות אתרי תוכן ומידע או אתרי קניה מקוונת. כל מידע או פעילות שתעשה באתרים אלו הינם באחריות אותם אתרים והמשתמש/ת עצמו/ה ויש לקרוא באתרים אלה את תנאי השימוש לפני הגלישה בהם.
בנוסף, במידה והופנית לתנאי השימוש של בעל האתר מתוך עמוד נחיתה ו/ או מתוך אתר אחר שהינו בבעלות בעל האתר, דע כי תנאי השימוש המפורטים לעיל ולהלן חלים עליך במסגרת השירות אליו נרשמת.

פרסומים רשמיים של בעל האתר

במידה ותתגלה סתירה או אי – התאמה בין חומר המתפרסם באתר לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של בעל האתר, רק החומר בפרסומים הרשמיים כאמור ייחשב כנכון.

מדיניות פרטיות

בעל האתר רואה חשיבות עליונה, הן כערך בפני עצמו והן מכוח החוק, בשמירת הפרטיות ולהלן יפורטו העקרונות המנחים את פעולתה בכל הקשור בשמירה על פרטיותך ופרטיות המידע הנאגר אודותיך.
יצירת קשר / רישום לקבלת שירותי דברי פרסומת:

באתר ישנה אפשרות ליצירת קשר עם בעל האתר, גולש אשר פנה לבעל האתר דרך האתר, נותן הסכמתו מראש לחזור אליו מעצם פנייתו, ולכך שפנייתו זו תתועד במערכת ניהול פניות של בעל האתר.
במידה ובאתר ישנה אפשרות להירשם לקבל עדכונים וחומרים פרסומיים ואחרים מבעל האתר, והנך נרשם, עצם הרישום מהווה הסכמה שלך מראש לכך ש: (1) בעל האתר או גורם אחר מטעמו יהיו רשאים לחזור אליו על מנת לדרוש פרטים נוספים ו/או לצרכי מענה על סקרים וסטטיסטיקה, (2) לכך שפרטייך יישמרו במאגר מידע של בעל האתר (3) שיישלחו אליך, באמצעות דיוור ישיר כמפורט להלן, עדכונים, ניוזלטר, חומרים פרסומים וחומרים אחרים. דע כי אין לך כל חובה חוקית למסור את פרטייך ו/או להירשם לשירות זה.

במידה ובאתר ישנה אפשרות להירשם ולחתום על עצומות, והנך נרשם, עצם הרישום מהווה הסכמה שלך מראש לכך שבעל האתר או כל גורם מטעמה, לרבות ארגונים נוספים הפועלים עם בעל האתר בשיתוף פעולה עבור מטרות דומות, לפנות אליך בכל נושא הקשור לחתימה על העצומה עצמה באמצעות דיוור ישיר כמפורט להלן, עדכונים, ניוזלטר, חומרים פרסומיים וחומרים אחרים.

בהתאם לכך, הנך מסכים כי בעל האתר ישלח אליך, באמצעותו ו/או באמצעות גורם מטעמו, מדי פעם, בדואר רגיל, דואר אלקטרוני ו SMS טלפון או פקס, דברי פרסומת בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40), התשס”ח-2008 (“חוק הספאם”) בנוסחו העדכני מעת לעת. הנך מסכים לכך שבעל האתר ובאמצעותו ו/או באמצעות גורם מטעמו, ישתמשו במידע שתמסור– ובמידע שייאסף אודות דפוסי השימוש שלך באתר – לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה; ליצירת קשר אתך במקרה הצורך בהתאם להוראות חוק הספאם וחוק הגנת הפרטיות; או לצורך ביצוע סקרים, ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלשיים. מובהר כי בעל האתר יעביר את פרטייך לצדדים שלישיים מטעמה אך ורק לביצוע האמור לעיל, וכי על צדדים שלישיים כאמור ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם נאסר להשתמש במידע זה לכל מטרה אחרת, מלבד האמור בסעיף זה.

הנך רשאי לפנות אל בעל האתר בכל עת ולדרוש הסרתך מרשימת הדיוור והפסקת השירות.
ייתכן שהסוגים הבאים של הפרטים האישיים שלך ייאספו, יאוחסנו, ויעשה בהם שימוש על ידי בעל האתר:
מידע על המחשב שלך, כולל כתובת ה IP שלך, סוג הדפדפן והגרסה שלו, ומערכת ההפעלה;
מידע על הביקורים והשימוש שלכם באתר, כולל מקור ההפניה, אורך הביקור, צפיות בעמודים, ונתיבי המעבר שלכם באתר;
מידע, כמו למשל כתובת הדואר האלקטרוני שלכם, שמזינים בזמן ההרשמה לאתר שלנו;
מידע, כמו למשל השם וכתובת הדואר האלקטרוני שלכם, שאתם מזינים על מנת ליצור מנוי להודעות הדואר האלקטרוני ו/או הניוזלטר שלנו;
המידע שאתם מזינים בזמן השימוש בשירותים באתר שלנו;
מידע שנוצר בזמן השימוש באתר שלנו, כולל מתי, כמה, ובאילו נסיבות אתם משתמשים בו;
מידע שנכלל במסרים שאתם שולחים לנו בדואר האלקטרוני או באמצעות האתר שלנו, כולל תוכן המסר והמטא-דאטה שלו;
כל סוג אחר של פרטים אישיים שאתם שולחים אלינו.

שימוש בפרטים האישיים שלכם
בפרטים אישיים שנמסרו לנו דרך האתר שלנו ייעשה שימוש למטרות שצוינו במדיניות זו או בעמודים הרלוונטיים שבאתר. ייתכן שנשתמש בפרטים האישיים שלכם למטרות הבאות:
ניהול האתר שלנו;
התאמה האישית של האתר עבורכם;
לאפשר לכם להשתמש בשירותים הזמינים באתר שלנו;
שליחה של מוצרים שביקשתם דרך האתר;
אספקה של שירותים שביקשתם דרך האתר;
לשלוח לכם הודעות תפעוליות שאינן שיווקיות;
לשלוח לכם התראות בדואר אלקטרוני שביקשתם באופן ספציפי;
שליחה של הניוזלטר שלנו אליכם בדואר אלקטרוני, אם ביקשתם זאת (אתם יכולים להודיע לנו בכל עת שכבר אין לכם צורך בניוזלטר)

לידיעתך:
הנך זכאי לעיין במידע שנאסף ומוחזק על ידי בעל האתר בהתאם לתנאי שימוש אלו על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א -1981 (להלן: “חוק הגנת הפרטיות”). בנוסף, הנך זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יתוקן ו/או יימחק ממאגר המידע, בכפוף לדין. לתשומת ליבך, יתכן שזכותך לגישה או לתיקון כאמור לעיל, תהיה מוגבלת על פי החוק.

"עוגיות" (Cookies)

"עוגייה" היא מידע המושתל באופן אוטומטי בדיסק הקשיח של המחשב שלך כאשר אתה גולש באתרי אינטרנט מסוימים. עוגייה זו מסוגלת לזהות באופן ייחודי את הדפדפן שלך בפני השרת. עוגיות מאפשרות לנו לאחסן מידע על גבי השרת על מנת לאפשר לך חוויית גלישה משופרת, וגם על מנת לבצע ניתוחים שונים וסקירת ביצועים אודות אתרים. מרבית דפדפני הרשת מותאמים כך שיסכימו לקבל עוגיות, ואולם אתה יכול לשנות את הגדרות הדפדפן שלך כך שיסרב לכל סוגי העוגיות או כדי שיודיעך מתי עוגייה נשלחת לעברך. נא שים לב, עם זאת, כי יתכן ואתר האינטרנט שלנו עלול שלא לעבוד כראוי אם תחליט לסרב לקבל עוגיות.

אבטחת מידע

בעל האתר מחויבת להבטיח שהמידע שלך מוגן ומאובטח. על מנת למנוע גישה לנתונים אישיים בעל האתר פועלת בהתאם לנהלים פיזיים, אלקטרוניים וניהוליים כדי להגן ולאבטח את המידע הנאגר על ידיה. עם זאת, בעוד שאמצעי אבטחת המידע באתר מצמצמים את הסיכונים לחדירה או שימוש בלתי-מורשה במידע, הרי שאין בהם בטחון מוחלט.

שינויים בתנאי השימוש ומדיניות פרטיות

בעל האתר רשאית לשנות מעת לעת את הוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות. אם יבוצעו שינויים מהותיים, לרבות, בהוראות שעניינן השימוש במידע שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר.

פרטים ליצירת קשר

בכל שאלה או פנייה לבעל האתר בנושא תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות ומאגר מידע הנך רשאי לפנות לבעל האתר באמצעות כתובת הדוא"ל: pool@arielhayom.com